پیدو با کسب مجوز ها, متمایز بودن در راه تامین سریع و مطمئن خدمات به شهروندان را در سر لوحه اهداف خود قرار داده است

مجوز سوخت رسانی سیار از شرکت نفت

مجوز سوخت رسانی سیار از شرکت نفت